Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7

Ngày 27/03/2020 tại hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đại hội đã hoàn thành các chương trình nghị sự của đại hội năm 2020.